Algemene voorwaarden

Door deelname aan een marktonderzoek van BiebPanel stemt u in met de algemene voorwaarden en richtlijnen in deze VOORWAARDEN.

Deelname aan onderzoeken en het lidmaatschap van BiebPanel is gratis en staat open voor iedereen van 16 jaar of ouder, welke lid of vaste bezoeker van een van de aangesloten bibliotheken is en instemt met de VOORWAARDEN.

1. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER
U stemt ermee in BiebPanel te voorzien van correcte en volledige registratiegegevens en deze gegevens altijd actueel te houden. U stemt ermee in u niet onder meer dan één naam als panellid te registreren, nooit tweemaal deel te nemen aan hetzelfde onderzoek, en op enigerlei wijze meer dan één wachtwoord te gebruiken. Wanneer u zich hier niet aan houdt, handelt u in strijd met deze VOORWAARDEN.

U verklaart dat u geen partner, aandeelhouder of werknemer bent van een bedrijf dat software of diensten aanbiedt, met inbegrip van web- of andere technologieën, dat u geen kwalitatief of kwantitatief marktonderzoek uitvoert vanuit het gezichtspunt van een consument, toekomstige consument, werknemer, begunstigde of een andere doelgroep (een ‘concurrent van BiebPanel’). Daarnaast verklaart u geen lid te zijn van de (internationale) Market Research Society.

2. VERBODEN GEBRUIK
Als panellid stemt u ermee in de services uitsluitend te gebruiken voor legale doeleinden. Het gebruik van de services voor of met betrekking tot het verzenden, het verspreiden, het verzamelen of het opslaan van gegevens of materiaal dat tegen de wet indruist of in strijd is met een andere regelgeving, is verboden. U stemt er eveneens mee in:

  1. Informatie over onderzoeken, met inbegrip van maar niet beperkt tot de gestelde vragen, uw antwoorden daarop, de aard van het onderzoek of de inhoud van onderzoeken waaraan u hebt deelgenomen, websites die u hebt bezocht of producten die u hebt getest tijdens uw deelname aan een onderzoek, niet via e-mail aan derden te versturen of anderszins te publiceren. Het auteursrecht op alle inhoud, vragen en antwoorden berust bij BiebPanel.
  2. Geen misleidende of valse informatie te geven tijdens uw inschrijving of in uw antwoorden bij deelname aan een onderzoek.
  3. Geen misleidende of valse informatie te publiceren ten aanzien van BiebPanel of de onderzoeken van BiebPanel.
  4. Derden niet te stimuleren om BiebPanel onjuiste of valse informatie te geven als onderdeel van het inschrijvingsproces.
  5. Uw onderzoeken niet door derden te laten invullen.
  6. Geen software te gebruiken of een mechanisme dat automatisch antwoorden genereert in onze onderzoeken.
  7. U niet opnieuw in te schrijven bij BiebPanel als uw account is verwijderd als gevolg van een schending van onze algemene voorwaarden.

3. PRIVACYVERKLARING
Door de VOORWAARDEN te accepteren, accepteert u expliciet de publicatie en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door BiebPanel, zoals beschreven in de dan geldende privacyverklaring van BiebPanel.

4. OVERTREDING VAN DE VOORWAARDEN
Indien BiebPanel in alle redelijkheid de mening is toegedaan dat er sprake is van een werkelijke of potentiële schending naar letter of naar geest van de algemene voorwaarden, behoudt BiebPanel zich het recht voor onmiddellijk, hetzij tijdelijk, hetzij permanent, de door BiebPanel geleverde services op te schorten dan wel te beëindigen, verboden activiteiten te blokkeren of enige andere actie te ondernemen die in dat geval als ter zake doende worden beschouwd. Gebruikers die deze VOORWAARDEN overtreden, kunnen ook strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. BiebPanel kan plegers van overtredingen ter vervolging overdragen aan de strafrechtelijke of civielrechtelijke autoriteiten en zal volledig met deze autoriteiten samenwerken in het onderzoek naar vermeende civielrechtelijke of strafrechtelijke overtredingen.

5. VRIJWARING
U stemt ermee in BiebPanel, de bijbehorende leveranciers, channelpartners en opdrachtgevers te vrijwaren van enige vordering of eis, met inbegrip van boetes, door derden, als gevolg van het gebruik van uw account, eventuele inhoud die u publiceert, via e-mail verzendt of anderszins overdraagt in uw hoedanigheid van panellid, overtreding van de VOORWAARDEN of schending van de rechten van een derde.

6. BEËINDIGING
U kunt uw account te allen tijde beëindigen door naar de desbetreffende pagina te gaan.
BiebPanel behoudt zich het recht voor om de services te beperken tot gebruikers en van tijd tot tijd, naar eigen inzicht, met of zonder kennisgeving en met of zonder reden, onmiddellijk de toegang tot de services te weigeren en alle accountgegevens en overige inhoud te verwijderen.

7. VERLOPEN VAN HET ACCOUNT
Indien u gedurende een periode van langer dan een jaar niet actief deelneemt aan het BiebPanel – als u niet reageert op verzoeken via e-mail of niet deelneemt aan beschikbare onderzoeken – heeft BiebPanel het recht om uw account stop te zetten. Ook wanneer het opgegeven e-mailadres meermaals onbereikbaar blijft, blijkens het genereren van hard-bounces, behoudt BiebPanel zich het recht voor uw account stop te zetten.

BiebPanel en het logo van BiebPanel zijn handelsmerken van stichting ProBiblio. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.